Zadania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:

- Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku, strona 5 (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2016):  [...] zgodnie z Ustawą z dn. 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi [...], prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu [...]. W szczególności [...]:
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Zadania te są realizowane w ramach corocznie uchwalanych gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii (Ustawa z dn. 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii).

 

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelnie:

Piotr Barczak (przewodniczący)

Rafał Budny (Świetlica)

Agnieszka Kaźmierczak (pełnomocnik Burmistrza Strzelna ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii; Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie)

Paweł Namieśnik (Straż Miejska)

Andrzej Pruczkowski (komitety osiedlowe w Strzelnie)

Agnieszka Basińska (Sąd Rejonowy w Mogilnie)

Mateusz Andrzejewski (Komisariat Policji w Strzelnie)

 

Wniosek rozpoczynający procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego→