REGULAMIN

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu Gminy Strzelno.

Celem konkursu jest propagowanie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i i młodzieży, rozwijanie kreatywności uczestników oraz popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Zgłoszeniem do konkursu jest dostarczenie Organizatorowi pracy plastycznej spełniającej następujące kryteria:
- praca biorąca udział w konkursie ma mieć formę plakatu podejmującego tematykę związaną z profilaktyką uzależnień, z wyeksponowanym hasłem "Nałóg wrogiem mojej rodziny",
- praca musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie (nie może to być praca wcześniej publikowana czy zgłaszana do innych konkursów),
- prace powinny być wykonane na formacie A3, w dowolnej technice plastycznej,
- każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę,
- prace mają mieć charakter indywidualnych, nie dopuszcza się do konkursu prac zbiorowych,
- każda praca winna być podpisana (imię i nazwisko),
- wraz z pracą należy złożyć "Kartę uczestnika konkursu".

Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do ich prezentacji i wykorzystania w celach promocyjnych.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Organizatora konkursu: Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza dla Dzieci i Młodzieży, ul. Topolowa 1a (budynek Hali sportowej), 88-320 Strzelno; w nieprzekraczalnym terminie do 10.03.2017 roku (Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00).

Pozostałe zasady konkursu:
- w konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia rzeczowe,
- wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16.03.2017 roku na stronie internetowej profilaktykastrzelno.pl,
- o werdykcie jury Organizator poinformuje rodziców / prawnych opiekunów osób nagrodzonych i wyróżnionych.


KARTA UCZESTNIKA KONKURSU (wzór)
1. IMIĘ I NAZWISKO: ..........
2. WIEK: ..........
3. ADRES ZAMIESZKANIA: ..........
4. NAZWA SZKOŁY ORAZ KLASA: ..........
5. NUMER TELEFONU DO RODZICÓW: ..........
Akceptuję regulamin konkursu „Nałóg wrogiem mojej rodziny”. Wyrażam zgodę na publikowanie, pokazywanie i wykorzystywanie, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka, imienia i nazwiska dziecka oraz zdjęć z jego wizerunkiem w materiałach mających związek z konkursem „Nałóg wrogiem mojej rodziny”, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie.
(data i podpis rodziców / prawnych opiekunów): ..........