REGULAMIN

Wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów (Kabaret OTTO)


W czasie wakacji wszyscy - niezależnie od wieku - czują się swobodniej, mają mniej obowiązków i zadań, które dyscyplinują, myśli biegną w przestworza.

Czujemy się wyluzowani, zrelaksowani, myślimy pozytywniej niż zwykle o przyjemnościach. Wszystko to powoduje ograniczenie kontroli nad rzeczywistością i bardziej magiczne, życzeniowe myślenie. Okres ten wiąże się jednak z wieloma zagrożeniami, o których warto wiedzieć aby się przed nimi ustrzec. Na różnego rodzaju niebezpieczeństwa narażone są przede wszystkim dzieci w wieku szkolnym, które, jak nam się wydaje, bez obawy możemy pozostawić w domu bez opieki dorosłych. Jednak to właśnie dzieci i młodzież są najbardziej zagrożone. Kiedy nie wyjeżdżają na kolonię, czy do rodziny, zostawiamy je w domu z kluczem na szyi i idziemy do pracy. Młodzi ludzie muszą zdawać sobie sprawę z jakimi niebezpiecznymi sytuacjami mogą spotkać się podczas wakacji w domu lub najbliższym otoczeniu, muszą również wiedzieć jak w takich sytuacjach bezpiecznie się zachować.

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mogilnie oraz  Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców im. św. Jana Bosko w Strzelnie.

 

PARTNERAMI SĄ:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelnie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie.

 

CELE KONKURSU:

1. Budowanie świadomości zagrożeń i lekkomyślnych zachowań w czasie wakacji w najbliższym otoczeniu.
2. Ukazanie prawidłowych postaw, zachowań i sposobów bezpiecznego spędzania wakacji przez młodych ludzi w swoim miejscu zamieszkania.
3. Rozwijanie zdolności plastycznych.
4. Integracja młodzieży szkolnej.
 
 
ADRESACI KONKURSU:

Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu mogileńskiego.

 

RAMY CZASOWE:

Przewiduje się następujące czasookresy przeprowadzenia konkursu:
- Ogłoszenie regulaminu - luty 2017 r.
- Termin składania prac do 14.04.2017 r. w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie ul. Kościuszki 15 lub w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie ul. Kościuszki 4
- Ocena prac plastycznych – kwiecień 2017 r.
- Wystawa i wręczenie nagród – maj 2017 r. (szczegółowy termin zostanie ustalony z laureatami konkursu).
- Wydruk plakatu – maj 2017 r.
- Dostarczenie plakatu do szkół uczestniczących w konkursie – czerwiec 2016 r.
- Wykorzystanie plakatu w okresie wakacji w miejscach spotkań młodzieży – lipiec, sierpień 2017 r.

 

ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu mogileńskiego.
2. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu pracy w formie plakatu dowolną techniką.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace indywidualne, wcześniej nigdzie nie publikowane.
4. Pracę należy czytelnie opisać, podając takie informacje jak: imię, nazwisko i wiek autora pracy, nazwę i adres szkoły, e-mail, nr telefonu do kontaktu, imię i nazwisko nauczyciela (jeżeli praca była tworzona pod jego  kierunkiem).
5. W przypadku osób niepełnoletnich - do pracy należy dołączyć „Zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia „ (formularz - F/IT/PT/PZ/01/02/02 w załączeniu).
6. Pełnoletni uczestnik konkursu do pracy dołącza „Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu” (formularz - F/IT/PT/PZ/01/02/03 w załączeniu).
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i powielania prac konkursowych – na co uczestnik konkursu wyraża zgodę – oświadczenie w załączeniu.
8. Prace wybrane przez jury będą udostępnione szkołom do prowadzenia działań edukacyjnych wśród młodzieży.
9. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

 

KRYTERIA OCENY KOMISJI KONKURSOWEJ:

Prace będą oceniane pod względem zawartości merytorycznej oraz czytelności przekazu, walorów estetycznych, wykorzystanych pomysłów i technicznej jakości pracy oraz poprawności językowej (stylistyka, ortografia).

 

NAGRODY KONKURSOWE:

1. Jury konkursowe przyzna I, II i III miejsce. Laureaci tych miejsc otrzymają nagrody  rzeczowe i dyplomy.
2. Praca, która zajmie I miejsce zostanie wydrukowania w formie profesjonalnego plakatu. Plakaty te będą dostarczone do szkół uczestniczących w konkursie oraz wykorzystanie w okresie wakacji w miejscach spotkań młodzieży.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany nagród.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem, rozstrzygają organizatorzy.
4. Organizator nie zwraca kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w konkursie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !!!!!!!!!!!!

 

F/IT/PT/PZ/01/02/02 (wzór)

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ W KONKURSIE, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁO 18 ROKU ŻYCIA

(miejscowość i data): ..........

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy

(imię i nazwisko uczestnika konkursu): ..........

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie "Wakacyjne pułapki" [...] na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca/prace* jest/są* (*właściwe podkreślić) wynikiem własnej twórczości

(imię i nazwisko uczestnika konkursu): ..........

i nie narusza/ją/ praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została/y zgłoszone do innych konkursów o podobnej tematyce.

Wyrażam także zgodę na umieszczenie danych osobowych:

(imię i nazwisko uczestnika konkursu): ..........

w bazie danych organizatora konkursu - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mogilnie ul. Kościuszki 4 i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 922), dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z konkursem i wykorzystaniem dostarczonych prac.

(podpis przedstawiciela ustawowego): ..........

 

F/IT/PT/PZ/01/02/03 (wzór)

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

(miejscowość i data): ..........

Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie do konkursu praca/prace* jest/są* wynikiem mojej własnej twórczości i nie narusza/ją* praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została/y* zgłoszona/e* do innych konkursów; zobowiązuję się także nie zgłaszać jej/ich* do (*właściwe podkreślić) udziału w innych konkursach.

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych organizatora konkursu - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mogilnie ul. Kościuszki 4 i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 922) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

(czytelny podpis uczestnika konkursu - imię i nazwisko): ..........