Godziny pracy (docelowo): 6:00-22:00 lub zmiennie w zależności od potrzeb służby.

 

Facebook: Straż Miejska Strzelno→

 

Komendant SM: Paweł Namieśnik

Inspektor SM: Sławomir Pinczewski

Inspektor SM: Aleksander Wojtaszewski

starszy strażnik SM: Tomasz Młynarek

 

Straż Miejska działa na podstawie przepisów zawartych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. Zwierzchnikiem Straży Miejskiej jest Burmistrz Strzelna. Burmistrz sprawuje nadzór nad działalnością Straży. W zakresie fachowym taki nadzór sprawuje Komendant Główny Policji poprzez właściwego terytorialnie komendanta Wojewódzkiego Policji.

Na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych Dz.U. Nr 123 poz. 779 straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

Zgodnie z art. 11 ustawy do zadań straży należy w szczególności: 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia, 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.