Świetlica w Strzelnie:
- ul. Topolowa 1a (budynek Hali sportowej),
- od poniedziałku do piątku: w każdym dniu zajęć szkolnych
- w godz. 15:00-19:00 (w dni robocze wolne od nauki szkolnej – najczęściej w godz. 10:00-14:00).

Filia Świetlicy w Markowicach:
- budynek Szkoły Podstawowej w Markowicach,
- poniedziałek, w godz. 14:30-16:30,
- czwartek, w godz. 14:45-16:45.

Filia Świetlicy we Wronowach:
- budynek Szkoły Podstawowej we Wronowach,
- poniedziałek, czwartek; w godz. 13:45-15:45.

 

Zadania Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży:
- zapewnienie czasowej opieki wychowawczej,
- tworzenie warunków do nauki własnej,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
- organizacja czasu wolnego, w tym zorganizowanego wypoczynku (biwaki, kolonie, obozy),
- umożliwienie kontaktu ze specjalistami, w tym z psychologiem i logopedą, a także organizację zajęć socjoterapeutycznych,
- współpraca z rodzicami uczestników zajęć w Świetlicy,
- współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze pomocy dziecku i rodzinie.