Elżbieta Zalesiak (terapeuta ds. uzależnień) - porady terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy: czwartek w godz. 14:00-18:00.

Zadania punktu konsultacyjnego ds. uzależnień:

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku, strona 24 (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2016):
- motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych;
- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia;
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym  [...];
- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymywania przemocy;
- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
- gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy [...].