Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok (szczegóły: Uchwała Nr XXII/168/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27.12.2016 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok) określa działania w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia oraz minimalizacji szkód związanych z uzależnieniami mieszkańców Gminy Strzelno i jest tożsamy z założeniami rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów oraz programów zalecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz spójny z celem operacyjnym Narodowego Programu Zdrowia dotyczącym ograniczenia rozpowszechniania używania alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych.

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ:

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu”:
1. Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego – organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
2. Finansowanie opinii biegłych sądowych psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia, a także kosztów postępowania sądowego.
3. Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień w Mogilnie oraz z Sądem Rejonowym w Mogilnie.
4. Szkolenia specjalistyczne osób pracujących z uzależnionymi, współuzależnionymi i ofiarami przemocy w rodzinie między innymi policjantów, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) oraz członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.
5. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (np. broszury, ulotki, filmy profilaktyczne).
6. Oddziaływania rehabilitacyjne wobec osób uzależnionych po zakończeniu leczenia odwykowego w celu przywrócenia im zdolności do samodzielnego życia społecznego i funkcjonowania w rolach społecznych.
 
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”:
1. Systematyczna współpraca i finansowanie działalności Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży.
2. Organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Strzelno w formie półkolonii profilaktyczno-wychowawczych lub organizowanie i finansowanie zajęć w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży (miasto,wieś) w formie tzw. półkolonii profilaktyczno-wychowawczych oraz obozów profilaktycznych obejmujących dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, problemem przemocy i innymi dysfunkcjami.
3. Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Strzelnie w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
4. Współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy osobom dotkniętym alkoholizmem a w szczególności ofiarom przemocy domowej – koordynowanie działań poprzez współpracę z Komisariatem Policji w Strzelnie, Strażą Miejską, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołem Kuratorów Sadowych, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami.
5. Udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym przez GKRPA – prowadzenie działań interwencyjnych w stosunku do osób nadużywających alkoholu w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6. Wspieranie i koordynowanie pracy interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym.
7. Prowadzenie i finansowanie grup wsparcia dla ofiar przemocy, współuzależnionych w rodzinie – dorosłych i dzieci.
8. Organizowanie i finansowanie dla przedstawicieli służb i instytucji działających na rzecz ochrony rodzin przed przemocą szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące specyfiki zjawiska przemocy w rodzinie, konsekwencji doznawania przemocy w rodzinie, funkcjonowania osób doznających przemocy i stosujących przemoc.
9. Włączanie się w ogólnopolskie akcje promujące życie rodzinne bez przemocy.
 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych”:
1. Organizowanie i wspieranie akcji środowiskowych, konkursów, pozalekcyjnych zajęć sportowych itp. o charakterze profilaktycznym nastawionych na promowanie zdrowego stylu życia.
2. Realizowanie programów profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych obejmujących problem uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz przemocy i agresji w szkole, skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Organizowanie i finansowanie dla przedstawicieli placówek pracujących z dziećmi i młodzieżą szkoleń, warsztatów obejmujących zagadnienia dotyczące skutecznych strategii profilaktycznych zakresie pracy profilaktycznej.
 
„Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych”:
1. Wspieranie działalności środowisk abstynenckich zrzeszających osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny poprzez dofinansowanie działań o charakterze integracyjnym, podtrzymujących proces terapii osób uzależnionych i współuzależnionych.
2. Współpraca z jednostkami, instytucjami i stowarzyszeniami, gwarantująca prawidłową realizację zadań, wynikających z „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.
 
***
 
Gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2017 (szczegóły: Uchwała Nr XXII/169/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27.12.2016 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok) określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ:

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży poprzez:
- koordynowanie oraz wspieranie działań w zakresie realizacji szkolnych programów profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
- realizację w szkołach programów profilaktycznych (warsztaty, konkursy, spektakle teatralne),
- udział w ogólnopolskich kampaniach informacyjnych,
- szkolenia podnoszące kompetencje osób realizujących zadania obejmujące problematykę narkomanii, w szczególności dla nauczycieli, członków GKRPA, pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.
 
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej przeciwdziałaniu narkomanii.
 
Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu zjawisku:
- wspieranie edukacji rodziców w zakresie profilaktyki narkomanii oraz dopalaczy,
- zakup literatury i materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury, plakaty, filmy profilaktyczne).