Wniosek (wzór)

(imię i nazwisko wnioskodawcy): ….......

(adres do korespondencji): ….......

(numer telefonu): ….......

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W STRZELNIE

UL. SPORTOWA 6

88-320 STRZELNO

Zwracam się z prośbą o wszczęcie procedury zobowiązującej do leczenia odwykowego mojej / mojego

(imię i nazwisko osoby zgłaszanej): ….......

urodzonej / urodzonego dnia (data urodzenia): ….......

zamieszkałej / zamieszkałego (dokładny adres zamieszkania): ….......

Uzasadnienie: ….......

(miejscowość, data i podpis wnioskodawcy): ….......

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Art. 21. 1. Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu prowadzą podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

2. Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Wyjątki od tej zasady określa ustawa. [...].

Art. 24. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego